قوانین و مقررات

1. در طول سال تحصیلی ساعت شروع کار مدرسه 6:50 و پایان کلاس ها ساعت 15:30است.

دانش آموزان فقط می توانند نیم ساعت قبل و بعد از ساعت کار رسمی مدرسه، درمدرسه حضور داشته  باشند.

2. رعایت نظم و انضباط یکی از اصول مقدماتی موفقیت است، لذا ورود دانش آموز بعد از 7:10 تاخیر محسوب شده و هربار تاخیر موجب کسر نمره انضباط می شود.

3. رعایت ضوابط اخلاقی، آموزشی و انضباطی و رعایت کامل ادب و احترام نسبت به معلمان، کادر اجرایی و کارکنان مدرسه مورد انتظار است.

© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد